ภาพอบรมเชิงปฏิบัติการ 8-29 มกราคม 2552 ณ กรมชลประทาน
 ภาพอบรมรุ่นที่ 1  ภาพอบรมรุ่นที่ 2  ภาพอบรมรุ่นที่ 3  ภาพอบรมรุ่นที่ 4
 ภาพอบรมรุ่นที่ 5  ภาพอบรมรุ่นที่ 6  ภาพอบรมรุ่นที่ 7  ภาพอบรมรุ่นที่ 8
 ภาพอบรมรุ่นที่ 9  ภาพอบรมรุ่นที่ 10  ภาพอบรมรุ่นที่ 11  ภาพอบรมรุ่นที่12
 ภาพอบรมรุ่นที่ 13  ภาพอบรมรุ่นที่ 14    
       
ภาพอบรบเชิงปฏิบัติการที่สำนักชลประทานอื่นๆ
6 ก.พ. 52 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านเว็บไซต์ระบบจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทาน
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2552 ณ สำนักชลประทานที่ 8  จ.นครราชสีมา
 
ภาพประชุมติดตามการดำเนินงานระบบจัดซื้อจัดจ้าง
6 ต.ค. 53 กองพัสดุ ร่วมกับ กลุ่มตรวจสอบภายใน และ ศูนย์สารสนเทศ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบจัดซื้อจัดจ้าง ร่วมกันประชุมหารือในสาระสำคัญเพื่อสรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดที่ผ่านมา รวมถึงอุปสรรคและปัญหา พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดทิศทางในการปรับปรุงระบบจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพัฒนาต่อในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น