ประกาศกรมชลประทาน
ประกวดราคาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกลางคลองไทรย้อยด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ E. 6 /2555 (สก.5)
โครงการก่อสร้าง 1/03
สำนักชลประทานที่ 3
งาน/กิจกรรม ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำกลางคลองไทรย้อย ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
คุณสมบัติผู้เสนอราคา ๑. ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,876,250.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เอกชนที่กรมเชื่อถือ
ราคากลาง 11,504,217.53 บาท.
ราคาค่าเอกสาร 10,000 บาท.
สถานที่ขอซื้อเอกสาร สำนักงานก่อสร้าง 5 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
หมายเลขโทรศัพท์ 055226532 ต่อ 22
ใช้จ่ายจากเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ วันที่ขอซื้อเอกสาร
กำหนดยื่นซอง
ประกวดราคา
กำหนดเสนอราคา
(เคาะราคา)
 เอกสารแนบ 23 ม.ค. 2555 23 ม.ค. 2555 -
26 ม.ค. 2555 
01 ม.ค. 2555 10 ม.ค. 2555
   
ถูกสร้างขึ้นเมื่อ  23-01-2555 โดย นางเพ็ญภิวัลย์ รอดเทศ พนักงานพัสดุ ส 3   
โครงการก่อสร้าง 1/03  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ
   
 
 
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ