ประกาศกรมชลประทาน
ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงห้วยชนเรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ E 16/2555
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
สำนักงานชลประทานที่ 10
งาน/กิจกรรม แก้มลิงห้วยชนเรือ ในเขตท้องที่ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
คุณสมบัติผู้เสนอราคา ๑. ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ ๓. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๔. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 5. ต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,854,375 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เอกชนที่กรมเชื่อถือ
ราคากลาง 19,417,293.12 บาท.
ราคาค่าเอกสาร 10,000 บาท.
สถานที่ขอซื้อเอกสาร หน่วยพัสดุ โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5691-1156
ใช้จ่ายจากเงิน เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศ วันที่ขอซื้อเอกสาร
กำหนดยื่นซอง
ประกวดราคา
กำหนดเสนอราคา
(เคาะราคา)
 เอกสารแนบ 29 ส.ค. 2555 29 ส.ค. 2555 -
03 ก.ย. 2555 
10 ก.ย. 2555 20 ก.ย. 2555
   
ถูกสร้างขึ้นเมื่อ  29-08-2555 โดย นายภควันต์ จันทร์จอม พนักงานสื่อสาร ส ๒   
โครงการชลประทานเพชรบูรณ์  กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ
   
 
 
หมายเหตุ : เอกสารนี้เป็นเพียงสรุปรายละเอียดจากประกาศจัดซื้อจัดจ้างเท่านั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบ