หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   การขึ้นทะเบียนชั้ัน  
ค้นหาผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
     
ค้นหา 
     
บัวขาวเฟอร์นิเจอร์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-9-2-2553 11 ต.ค. 2553 1
บุญกว้างพาณิชย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-3-1-2554 08 ก.พ. 2554 1
ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น, บริษัทจำกัด (มหาชน) 1-11-1-2554 06 ต.ค. 2554 1
เสริมสงวนก่อสร้าง, บริษัทจำกัด 1-7-1-2554 14 มิ.ย. 2554 1
สามประสิทธิ์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-24-2553 01 ก.ย. 2553 1
ประสงค์พร, บริษัทจำกัด 2-10-2556 26 ก.ค. 2556 2
อึ้งสุวรรณ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4-3-2556 26 ก.ค. 2556 4
ปืนภาษิต, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3-3-2556 26 ก.ค. 2556 3
โชคชัยการโยธา, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-8-2553 01 ก.ย. 2553 1
บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต, บริษัทจำกัด 1-16-2553 01 ก.ย. 2553 1
บุญชัยพาณิชย์ (1979), บริษัทจำกัด 1-23-2553 01 ก.ย. 2553 1
เดอะ ซี.อี.ซี. คอนสตรัคชั่น , บริษัทจำกัด 1-38-2553 01 ก.ย. 2553 1
รวมสินทวี, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3-8-1-2554 21 มิ.ย. 2554 3
ซีวิลเอนจิเนียริง, บริษัทจำกัด 1-20-2553 01 ก.ย. 2553 1

 
คำชี้แจงการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
คำชี้แจง
ผู้ที่ต้องการขอรับและส่งเอกสารการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
กรณีที่ 1 มารับด้วยตนเอง
   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีที่ 2 มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
   - หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 10 บาท
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  เอกสารคำชี้แจงและแบบฟอร์มเอกสารการยื่นข้อเสนอ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกขึ้นทะเบียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
(ดาวน์โหลดรายละเอียด)
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัสดุ โทร 0-2241 -0740-9 ต่อ 2775
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2014  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29, สายด่วน 089-8115657
อีเมล์ thaweesak@mail.rid.go.th, ridprocure@hotmail.com
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:48 AM