หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   การขึ้นทะเบียนชั้ัน  
ค้นหาผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
     
ค้นหา 
     
รุ่งทรัพย์อนันต์, บริษัทจำกัด 3-1-2-2559 02 มี.ค. 2559 3
จั่วเซ้งยโสธร, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-10-2556 26 ก.ค. 2556 1
วัชระชัยนครพนมก่อสร้าง, บริษัทจำกัด 4-5-5-2556 09 พ.ค. 2556 4 แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัท กรมลงนามประกาศ 2 ส.ค.56
ขอนแก่นศรัณย์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 4-1-2556 26 ก.ค. 2556 4
สระหลวง ก่อสร้าง, บริษัทจำกัด 1-9-7-2558 20 ต.ค. 2558 1
เล็กเจริญก่อสร้าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-2-2555 03 ก.ย. 2555 1
เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง , ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-7-2-2555 26 ก.ค. 2555 1
ทิพากร, บริษัทจำกัด 1-9-1-2557 25 พ.ย. 2557 1
วิวัฒน์ก่อสร้าง, บริษัทจำกัด 1-6-2558 14 พ.ค. 2558 1
ทวีศักดิ์ก่อสร้าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-9-3-2557 25 พ.ย. 2557 1
ชัยเจริญไมตรี, บริษัทจำกัด 1-4-2558 14 พ.ค. 2558 1 บริษัท มีหนังสือ ลว. 23 ก.ย. 56 แจ้งขอเปลี่ยนแปลงเพิ่มเลขที่สำนักงาน
จักรวาลบุรีรัมย์, บริษัทจำกัด 1-9-3-2558 20 ต.ค. 2558 1 แปรสภาพเป็นบริษัทจำกัด ตามประกาศกรมชลประทานลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
พรประวัตรก่อสร้าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2-8-1-2556 16 ต.ค. 2556 2
เพชรรวมสาส์น มุกดาหาร, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3-2-2555 03 ก.ย. 2555 3

 
คำชี้แจงการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
คำชี้แจง
ผู้ที่ต้องการขอรับและส่งเอกสารการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
กรณีที่ 1 มารับด้วยตนเอง
   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีที่ 2 มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
   - หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 10 บาท
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  เอกสารคำชี้แจงและแบบฟอร์มเอกสารการยื่นข้อเสนอ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกขึ้นทะเบียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
(ดาวน์โหลดรายละเอียด)
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายควบคุมพัสดุ กองพัสดุ โทร 0-2241 -0740-9 ต่อ 2255
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2018  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29, สายด่วน 089-8115657
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:48 AM