หน้าหลัก กฏระเบียบพัสด สารสนเทศกองพัสดุ ตรวจสอบภายใน ภาพกิจกรรม กระดานข่าว แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อสอบถาม
  รหัสหน่วยงาน รหัสผ่าน
    กรณีผู้ใช้งานลืมรหัสผ่านเข้าสู่ระบบต้องดำเนินการทำอย่างไร ?
    กรณีเกิดปัญหาใช้งานของระบบไม่สามารถแก้ไขได้ต้องทำอย่างไร?
    ต้องการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้าง?
ค้นหาข้อมูล
ประเภทข้อมูล
หน่วยงาน
ช่วงวันที่   ถึง
   การขึ้นทะเบียนชั้ัน  
ค้นหาผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
     
ค้นหา 
     
จ.แสนสมหวัง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2-27-2557 24 มิ.ย. 2557 2
จรรโลง (1991), บริษัทจำกัด 2-9-2-2555 15 ต.ค. 2555 2
เธียรปรีชาก่อสร้าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2-7-1-2556 29 ส.ค. 2556 2
ไทยเจริญศรีสะเกษ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-6-1-2555 27 มิ.ย. 2555 1
ดวงตะวันเอ็นจิเนียริ่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3-1-2557 24 มิ.ย. 2557 3 -
ศิลาวัฒน์, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3-18-2557 24 มิ.ย. 2557 3
เอส.โอ.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-24-2557 24 มิ.ย. 2557 1
นครรัตนศิลา, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2-1-3-2557 16 ม.ค. 2557 2
ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 2-22-2557 24 มิ.ย. 2557 2
อัครพันธุ์ก่อสร้าง, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-1-2557 24 มิ.ย. 2557 1
ณัฐพงศ์แทรคเตอร์ , บริษัทจำกัด 2-8-2-2556 16 ต.ค. 2556 2
ตั้งเจริญ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-9-6-2556 28 ต.ค. 2556 1
ธงไทยหันคา, ห้างหุ้นส่วนจำกัด 1-7-5-2557 30 ก.ย. 2557 1
ก.นราพัฒน์, บริษัทจำกัด 2-5-3-2556 09 พ.ค. 2556 2

 
คำชี้แจงการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
คำชี้แจง
ผู้ที่ต้องการขอรับและส่งเอกสารการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นจะต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังนี้
กรณีที่ 1 มารับด้วยตนเอง
   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
กรณีที่ 2 มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับแทน
   - สำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์ (สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท)
   - หนังสือมอบอำนาจปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 10 บาท
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
   - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  เอกสารคำชี้แจงและแบบฟอร์มเอกสารการยื่นข้อเสนอ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกขึ้นทะเบียน
เป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างก่อสร้าง "งานก่อสร้างชลประทาน"
(ดาวน์โหลดรายละเอียด)
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายควบคุมพัสดุ กองพัสดุ โทร 0-2241 -0740-9 ต่อ 2255
 
   
RID e-Procurement v.1.0 สงวนลิขสิทธิ์© 2008 - 2015  
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ IE 6,7,8 และ  Firefox ทุกรุ่น
ขนาดความกว้างหน้าจอแสดงผลอยู่ที่ 800x600 และ 1024 x 768 พิเซล
ศูนย์สารสนเทศ กรมชลประทาน ( สามเสน )
โทรศัพท์ 0-2241-0020 ถึง 29, สายด่วน 089-8115657
อีเมล์ admin@email.rid.go.th
 
     เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ: วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด:  13.08.2013 1:48 AM