สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ประเภท  หน่วยงาน  ช่วงวันที่     ถึง    
ลำดับ งานซื้อ/งานจ้าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง)
วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่เสนอ
เหตุผลที่คัดเลือก
             
  ไปหน้าที่ :