เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้างกรมชลประทาน

คำแนะนำการใช้ข้อมูล

   กรมชลประทานได้จัดทำเว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อใช้สำหรับเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานบันทึกข้อมูลให้เป็นแหล่งเดียวกัน ผู้ประกอบการหน่วยงานตรวจสอบ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

ที่มาของข้อมูล
   ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และเป็นข้อมูลที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป

แหล่งข้อมูล
   1. เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ RSS กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
   2. บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงานที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีค้นหา
   สามารถค้นหาข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน ในเมนู "ค้นหาประกาศทั้งหมด" และระบุเงื่อนไขตามที่ต้องการ เช่น หน่วยงานที่ออกประกาศ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น หลังจากนั้น ระบบจะแสดงรายการตามรายละเอียดที่ต้องการ

เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง
(เดิม)
เว็บไซต์จัดซื้อจัดจ้าง
(ใหม่)